Hvad er paragraf 107 og paragraf 108 for botilbud?

Hvad er paragraf 107 for botilbud ifølge Serviceloven?

§ 107 er en paragraf i Serviceloven, der definerer, at det er et midlertidigt botilbud, som kan tilbydes til personer med nedsat funktionsevne.

 1. § 107

  Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

 2. Stk. 2. 

  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

  1. 1)til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
  2. 2)til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Hvad er paragraf 108 for botilbud ifølge Serviceloven?

Servicelovens § 108 omfatter længerevarende botilbud til voksne over 18 år, som på grund af en markant nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for omfattende hjælp i dagligdagen. 

 1. § 108

  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

 2. Stk. 2. 

  Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

 3. Stk. 3. 

  Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindslidelse, jf. stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende.

 4. Stk. 4. 

  Har en borger ophold i et tilbud efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen gøre en afgørelse om visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling, jf. § 42 b, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, betinget af, at borgeren samtykker i opsigelse af borgerens bolig i tilbuddet efter stk. 1.

 5. Stk. 5. 

  Social- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om betingelserne for at få tilbud om boform efter stk. 2, og i hvilket omfang bestemmelsen i stk. 2 skal finde anvendelse for personer, der optages i et bestemt botilbud uden samtykke efter § 129 a.

 6. Stk. 6. 

  Social- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer med bopæl på Færøerne og personer med bopæl i Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1.

 7. Stk. 7. 

  Social- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer, der er omfattet af stk. 1, og om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 1, når disse personer

  1. 1)efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse,
  2. 2)i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse, eller
  3. 3)som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse.

Hvem visiterer til § 107 og § 108 botilbud?

Det er borgerens egen hjemkommune, som visiterer til et § 107-botilbud eller et § 108-botilbud. Det er både muligt at visitere til et botilbud i hjemkommunen eller til et botilbud i en anden kommune.

Socialtilsynet under Socialstyrelsen fører tilsyn med alle § 107-botilbud og § 108-botilbud.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med vores to botilbud Tjørnehøj og Stentoft i Plus Sundhed. 

Scroll to Top