Hvad er Servicelovens paragraf 101?

Hvad er Servicelovens paragraf 101?

Servicelovens § 101 definerer rammerne for social behandling til personer med stofmisbrug. 

 1. § 101

  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling til personer med et stofmisbrug.

 2. Stk. 2. 

  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om social behandling efter stk. 1 på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af personens problemer og behov.

 3. Stk. 3. 

  Kommunalbestyrelsen kan anmode et behandlingstilbud om at foretage afdækning af personens problemer og behov, jf. stk. 2.

 4. Stk. 4. 

  Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

 5. Stk. 5. 

  En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1 og 2.

 6. Stk. 6. 

  Fristen efter stk. 4 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1 og 2.

 7. Stk. 7. 

  Retten til at vælge efter stk. 5 kan begrænses, hvis hensynet til personen taler for det.

 8. Stk. 8. 

  Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at behandlingstilbuddet ved behandlingens start udarbejder en behandlingsplan, der har til formål at sikre sammenhæng mellem de problemer og behov, der er afdækket, jf. stk. 2, og den behandling, der iværksættes.

 9. Stk. 9. 

  I forbindelse med tilbud om behandling efter stk. 1 og under behandlingsforløbet kan kommunalbestyrelsen anvende gavekort med henblik på at fastholde personen i behandling. Med et gavekort forstås et elektronisk eller fysisk tilgodebevis på et bestemt beløb til at kunne købe varer i en forretning.

 10. Stk. 10. 

  Stk. 9 finder tilsvarende anvendelse som led i behandlingen af børn og unge under 18 år med et stofmisbrug, der får behandling efter regler fastsat i medfør af stk. 12 eller er i et tilbud efter § 52, stk. 3.

 11. Stk. 11. 

  Gavekort, jf. stk. 9, kan modtages, uden at værdien heraf fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

 12. Stk. 12. 

  Social- og boligministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 4 af børn og unge under 18 år med et stofmisbrug i særlige tilfælde.

 13. Stk. 13. 

  Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om afdækningen af personens problemer og behov efter stk. 2 og om anvendelsen af gavekort efter stk. 9.

Hvem visiterer til misbrugsbehandling efter § 101?

Det er borgerens egen hjemkommune, som visiterer til misbrugsbehandling efter § 101 for de borgere, der er indskrevet i botilbuddet efter Servicelovens § 107 og 
§ 108. 

Socialtilsynet under Socialstyrelsen fører tilsyn med misbrugsbehandling efter § 101.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med vores misbrugsbehandling på Stentoft.

Tilføj din overskrift her

Scroll to Top