Tilgængelig misbrugsbehandling for beboere med dobbeltdiagnoser


Stentoft er blevet godkendt til ambulant misbrugsbehandling under servicelovens §101.

 

At komme afsted til misbrugsbehandling kan være nærmest umuligt for et menneske med dobbeltdiagnose. På Stentoft har de taget konsekvensen og tænkt mennesket først: Hvis ikke beboerne kan komme til misbrugsbehandlingen, må misbrugsbehandlingen komme til beboerne. 

De fleste af Stentofts 30 beboere er mennesker med dobbeltdiagnoser, dvs. udover at have en psykiatrisk diagnose har de også et misbrug – og ret til behandling, såfremt de ønsker dette. Normalt foregår det hos misbrugsbehandlingstilbuddet, der ligger i den kommune, botilbuddet ligger i.

Men til foråret blæser der nye vinde over Stentoft. Bostedet er nemlig blevet godkendt under servicelovens §101 til selv at måtte stå for den ambulante misbrugsbehandling af stedets beboere. Stentofts bostedsleder Mette Hvidberg-Hansen ser godkendelsen som noget, der kan gøre misbrugsbehandlingen lettere tilgængelig for beboerne:

“Det særlige ved den nye konstellation er, at vi integrerer misbrugsbehandlingen i de rammer, beboerne i forvejen befinder sig i – håbet er at skabe større tilgængelighed. Integreret misbrugsbehandling er der ikke mange tilbud – med vores målgruppe – der har.”

Svært at deltage i eksterne misbrugsbehandlingstilbud

Tilgængelig misbrugsbehandling er helt afgørende for livskvaliteten og den mentale sundhed hos de af Stentofts beboere, der har et misbrug. For misbruget er en af de allerstørste hindringer for, at beboerne kan leve et liv, de er tilfredse med.

Indtil nu har beboerne fået deres behandling hos eksterne misbrugsbehandlingstilbud. Mette Hvidberg-Hansen, der har over 20 års erfaring som leder af forskellige misbrugsbehandlingstilbud, pointerer, at det desværre ikke er altid, de kan få noget ud af behandlingen – fordi kompleksiteten ved målgruppen er så høj:


“Vores beboere har vanskeligheder ved at indgå i det etablerede behandlingssystem, grundet deres udfordringer.
Der er flere grunde til, de ikke profiterer af behandlingen, for eksempel er behandlingen ikke designet til at tage hensyn til blandt andet kognitive udfordringer.”

Det er det helt basale, der typisk er svært for beboerne, fx. at: 

  • møde op et bestemt sted på et bestemt tidspunkt
  • agere stille og roligt og ikke komme i konflikt
  • deltage aktivt i behandlingen
  • forstå behandlingskonceptet

Det sker også, at et misbrugsbehandlingstilbud afslutter behandlingen med henvisning til, at borgeren ikke profiterer af behandlingen. Og det gør de ikke, fordi fleksibiliteten og hensynet til deres udfordringer mangler.

Det bliver en uløselig knude: Misbrug og psykiske problemer gør, at beboerne ikke kommer afsted til misbrugsbehandling. Uden misbrugsbehandling er det svært for dem at bevæge sig mod et liv med mindre misbrug og højere livskvalitet.

Misbrugsbehandling skræddersyet en kompleks målgruppe

“Vi har et ønske og ambitioner om at kunne give de borgere, der bor hos os, misbrugsbehandling på lige fod med alle mulige andre, mens der tages hensyn til de mentale udfordringer, der er.”
Mette Hvidberg-Hansen

Det altafgørende for beboerne med dobbeltdiagnose er, at misbrugsbehandlingstilbuddet 1) kan rumme dem, 2) er tilgængeligt for dem.

Behandlingen må derfor formes ud fra den enkeltes forudsætninger: Metode, tilgange, tid og sted må tilpasses den enkelte.

Det er muligt, når misbrugsbehandlingen foregår der, hvor beboerne har deres daglige gang, og hvor de føler sig trygge.

For det første kender Stentofts medarbejdere beboerne, deres ønsker, historik og komplekse udfordringer. Sammen med hver enkelt beboer kan de derfor lave en behandlingsplan, der tager udgangspunkt i den samlede viden om vedkommende og hans/hendes forudsætninger for at deltage i en behandling.

Behandlingen kan desuden tænkes sammen med de andre indsatser, der er planlagt for beboeren, sådan at der er en klar struktur og en rød tråd i den samlede indsats.

Derudover kommer den lægefaglige del af misbrugsbehandlingen også til at foregå på Stentoft. En lægefaglig konsulent er allerede blevet ansat, og håbet er, at der – idet hun også er let tilgængelig – kan opstå rum til gode samtaler mellem hende og beboerne om generel sundhed, misbrug og behandling.

Samlet kan det skabe en fleksibel og hurtigt tilgængelig misbrugsbehandling, som netop passer til beboerne. Mette Hvidberg-Hansen forklarer:


“Når der er hul igennem, og en beboer evt. ønsker at reducerer sit indtag, kan vi i langt højere grad handle med det samme og etablere en strategi, vi skal samarbejde om. Ligeledes er der en langt større fleksibilitet ift. lægesamtale. De vil ikke opleve at skulle vente 14 dage på en samtale.”

Sammen om at løfte livskvaliteten

Mette Hvidberg-Hansen glæder sig til at komme i gang med misbrugsbehandlingen på Stentoft og sammen med de faglige ledere, misbrugsteamet og beboerne at udvikle de behandlingsplaner, der passer bedst muligt til beboerne, ud fra deres drømme og ønsker.

Ved at tage misbrugsbehandlingen ’hjem’ til Stentoft, øger man sandsynligheden for, at beboerne rent faktisk kan tage de første skridt i retning af at stabilisere eller reducere deres misbrug – eller opnå en oplevelse af øget livskvalitet, selvom der er et aktivt misbrug.

Det kan øge sandsynligheden for, at de får overskud til at deltage i Stentofts mange andre social- og sundhedsrelaterede indsatser. Skridt for skridt kan de opnå bedre mental sundhed og større livskvalitet, godt støttet af Stentofts medarbejdere. Som Mette Hvidberg-Hansen formulerer det:


“Det er vores ansvar – i samarbejde med beboerne – at finde nogle strategier, der kan understøtte beboernes ønsker om forandring. Vi har en kæmpe forpligtigelse i at være det vikarierende håb, i at gå ved siden af og støtte processen.”

Scroll to Top